Zarządzanie nieruchomościami

Głównym naszym celem jest:

Zarządzanie Nieruchomościami


Obowiązki zarządcy:

 1. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie i aktualizacja listy właścicieli lokali oraz księgi udziałów w nieruchomości wspólnej.
 2. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej.  Dbanie o prawidłowy stan techniczny nieruchomości.
 3. Zlecanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego:
  - przegląd budowlany budynku – jeden raz w roku
  - przegląd instalacji wentylacyjnej – jeden raz w roku
  - przegląd instalacji gazowej – jeden raz w roku
  - przegląd instalacji elektrycznej- co 5 lat
 4. Obsługa umów z dostawcami oraz zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci.
 5. Przeprowadzanie remontu lub modernizacji budynku zgodnie z planem gospodarczym zatwierdzonym uchwałą właścicieli lokali. Zawieranie umów z wykonawcami i nadzór nad powierzonymi remontami.
 6. Reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed Sądami Powszechnymi, urzędami i innymi organami Administracji Państwowej oraz Samorządowej.
 7. Otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty i terminowe dokonywanie wszelkich rozliczeń poprzez rachunek bankowy.
 8. Prowadzenie odpowiedniej księgowości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali. A także pełnej księgowości na życzenie klientów.
 9. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i przekazanie go wszystkim właścicielom lokali.
 10. Przygotowanie rocznego planu gospodarczego, w tym planowanych wydatków z funduszu remontowego.
 11. Dokonywanie rozliczeń zużycia wody w lokalach.
 12. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania wraz z prowadzeniem efektywnego wykorzystania ciepła oraz analizy kosztów zamówionych mocy.
 13. Windykacja płatności od właścicieli zalegających z opłatami na drodze postępowania upominawczego oraz w skrajnych przypadkach sądowego.
 14. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i ubezpieczenie Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej.
 15. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa walnych zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, sporządzanie niezbędnych dokumentów, uchwał i archiwizacja dokumentów z przebiegu walnego zebrania właścicieli.
 16. Utrzymanie w należytym porządku nieruchomości  służących do wspólnego użytku właścicieli lokali w tym klatki schodowe, pomieszczenia wspólne oraz terenów zewnętrznych.
 17. Usuwanie wszelkich awarii i ich skutków w nieruchomości wspólnej.


Wynagrodzenie

W zarządzanych nieruchomościach dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej proponujemy jako koszty zarządzania i administrowania w tym "wynagrodzenie zarządcy" kwoty liczone od m2 p.u. mieszkania wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Obecnie usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi są zwolnione z podatku VAT.
Uwaga: przy rozpatrywaniu naszej oferty, należy wziąć po uwagę, że w cenie uwzględniamy wszystkie koszty związane z obsługą danej nieruchomości. Nie stosujemy ceny wyłącznie za wynagrodzenie zarządcy jak czynią to inne firmy zarządzające.  Nasza cena zawiera szereg czynności opisane jako obowiązki zarządcy i nie ukrywamy dodatkowych kosztów np. zawierania umów, bądź przeprowadzania remontów czy modernizacji nieruchomości wspólnej.  
Zapraszamy do wysłania zapytania wraz z wypełnionym formularzem, a na pewno złożymy swoją ofertę cenową.

Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

Doradztwo to, zapewnienie kompetentnej, bezstronnej porady i profesjonalnej informacji  w zakresie zróżnicowanego i szeroko pojętego rynku nieruchomości. Swą poradą obejmujemy wszystkie zakresy rynku nieruchomości  a w szczególności:  zarządzanie, obrót, wycena, najem, planowanie, finansowanie, ubezpieczanie, nadzorowanie, oraz szereg innych czynności niezbędnych w celu pozyskania gruntów, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie inwestycji budowlanej dla inwestora. 

Obsługa techniczna budynków, audyty energetyczne budynków i mieszkań oraz przeglądy techniczne nieruchomości

Zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego określonego w art. 63 punk 1 Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2)okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Nasza oferta obejmuje pełne zakres przeglądów technicznych wymaganych przepisami wspomnianej ustawy.

Nadzór nad wszystkimi rodzajami robót budowlanych


Środki Unii Europejskiej na inwestycje


Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest faktem o wymiarze historycznym. Polska otrzymuje szansę na rozwój infrastruktury, nauki i edukacji, wzrost poziomu innowacyjności konkurencyjności naszej gospodarki, wdrożenia nowych technologii, korzystnych zmian gospodarczych i społecznych. Nasza Firma wychodzi na przeciw oczekiwaniom ludzi i instytucji mających pomysł na leprze jutro dla naszej gospodarki, regionu, czy społeczeństwa. Proponujemy pomoc w zgromadzeniu załączników oraz napisania studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie, wniosków o płatność, a także rozliczeniu i przeprowadzeniu całej korespondencji z instytucją zarządzającą.

Utrzymanie czystości i konserwacje budynków


Proponujemy państwu utrzymanie czystości pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych i  klatek schodowych. A także dbamy o tereny zewnętrzne poprzez sprzątanie, koszenie i odśnieżanie terenów zewnętrznych.  Wszystko w najwyższym standardzie usług i rozsądnej cenie. Ponadto firma dysponuje mistrzami o specjalności hydraulicznej, elektrycznej i budowlanej w celu zapewnienia właściwej konserwacji nieruchomości.

Zamówienia i przetargi

Kontakt
Mienie Administratorzy Nieruchomości
Iwona Perkowska tel. 603 891 676
ul. Nowogrodzka 3A
Biuro czynne pon.- pt. od godziny 8.00 do 15.00.